สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 13:32 น.

ประชุมหารือร่างกฏกระทรวงตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญิติสหกรณ์ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 12:39 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 64

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 14:30 น.

สรุปยอดและรายนามผู้บริจาค "สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย covid-19"

สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย covid-19 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ (ฟรี) เรื่อง "เวทีร่วมคิด สนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ (ฟรี) เรื่อง "เวทีร่วมคิด สนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 13:26 น.

แจ้ง เลื่อนการฝึกอบรม เดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 มิ.ย. 2564 เวลา 14:11 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2564 เวลา 16:51 น.

สสท. ร่วมประชุมอนุกรรมการสหกรณ์ร้านค้า ICA AP

สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ว่าด้วย สหกรณ์ร้านค้าแห่งองค์การ ICA ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านระบบออนไลน์ ...