สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 17:32 น.

ยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอมแดง

ยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอม...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 08:04 น.

หลักธรรมนำการพัฒนาสหกรณ์

หลักธรรมนำการพัฒนาสหกรณ์ ในปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่งที่ดำเนินงานแล้วไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ม.ค. 2564 เวลา 14:43 น.

ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก

ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก .....

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 19:19 น.

สอ.ครูโคราช ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด 19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี | ชลบุรี

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง “การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 19:32 น.

1,034 ผู้เสียหาย สหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯ ขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการ

ผู้เสียหายสหกรณ์ฯคลองจั่น 1,034 ราย เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯ ขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการหลังจะครบกำหนด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:10 น.

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจริญ)

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจร...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:21 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 ม.ค. 64 นายนพดล วรมานะกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 09:23 น.

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) หลักการสหก...