สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 15:37 น.

ให้คำปรึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ให้คำปรึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (7 มีนาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 13:07 น.

สสท. /สอ.ครูนนทบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค

สสท. /สอ.ครูนนทบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค . (วันที่ 7 มีนาคม 2565) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 12:25 น.

การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

“การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (7 มีนาคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่2

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สหกรณ์ขนาดเล็ก) ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 16:01 น.

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:27 น.

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:19 น.

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ...