สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 15:09 น.

บทความ : การตรวจการสหกรณ์เพื่อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

การตรวจการสหกรณ์เพื่อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 14:47 น.

บทความ : แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของชาวนาเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 14:19 น.

ชลบุรี : ประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดิน ส่งเสริมอาชีพและการตลาด

ชลบุรี : ประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดิน ส่งเสริมอาชีพและการตลาด สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 13:58 น.

สกจ.ยโสธร จัดประชุมติดตามผลงานฯ พร้อมมอบเกียรติบัตร

สกจ.ยโสธร จัดประชุมติดตามผลงานฯ พร้อมมอบเกียรติบัตร วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 13:07 น.

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน โครงการ สสจ. - ไฟเขียว งบประมาณ จัดอบรม ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน โครงการ สสจ. - ไฟเขียว งบประมาณ จัดอบรม ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 11:44 น.

บทความ : สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมสู่ Digital Market

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมสู่ Digital Market การตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 10:56 น.

บทความ : STRONG Model ต้านทุจริตในระบบสหกรณ์

STRONG Model ต้านทุจริตในระบบสหกรณ์ การทุจริต เป็นปัญหาที่สำคัญมาก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 13:23 น.

สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 12:24 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

สสท.จัดประชุมคณะอนุฯ วิชาการ ครั้งที่ 1 เดินหน้าพัฒนางานฝึกอบรม วิชาการ และไอที (วันที่ 4 เมษายน ...