สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่) | เขตพื้นที่ 2 กรุงเทพฯ

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง” ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 16:27 น.

ปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่น 2

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 14:07 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 14:01 น.

ประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวง

พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมด้วย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:50 น.

จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2

นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:43 น.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:20 น.

อบรมการฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎหมายใหม่)

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารและบุคคลากรสหกรณ์ทุกประเภท ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 12:40 น.

ขอแสดงความยินดีกับ “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” คนใหม่

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...