สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:52 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองยโสธร

ยโสธร : จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 มิ.ย. 2564 เวลา 15:20 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564 (26 มิถุนายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:37 น.

ขบวนการสหกรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ขบวนการสหกรณ์ นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. นายนพดล วรมานะกุล ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:36 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ “เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 16:26 น.

พิษณุโลก : ไฟเขียว !! เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม กว่า 9.5 ล้านบาท

พิษณุโลก : ไฟเขียว !! เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม กว่า 9.5 ล้านบาท วันนี้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 16:02 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองเลย

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

เวทีร่วมคิด สนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 13:16 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สกจ.อุดรธานี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ...