สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคกลาง)

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัด โครงการคณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ / ที่ปรึกษาฯ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชาระ” รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชาระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 3

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "Service mind เพื่องานสหกรณ์" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

"การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การจัดทำบัญชีสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์" ...