สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (10 กันยายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:18 น.

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ นายนพดล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 11:50 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ก.ย. 2564 เวลา 14:08 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2564 เวลา 16:15 น.

โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะ 2 ต่อยอดความสำเร็จสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด

โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะ 2 ต่อยอดความสำเร็จสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2564 เวลา 11:59 น.

เลย : จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต

เลย : จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต (พื้นที่ที่ไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 18:14 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 12:24 น.

ความสำคัญของประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ความสำคัญของประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...