สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคอีสาน)

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัด โครงการคณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ / ที่ปรึกษาฯ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ส.ค. 2563 เวลา 07:10 น.

สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อุตรดิตถ์ ชนะเลิศข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์พิษณุโลก 80

สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อุตรดิตถ์ ชนะเลิศข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์พิษณุโลก 80 นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจสำหรับ”สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 07:42 น.

ประธานฯ ชสค. ป้ายแดง

สันนนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารงานและการจัดสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

โครงการวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

โครงการวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 2

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 รุ่น...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 13:27 น.

เลย/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน

เลย/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ...