สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

​ชลบุรี ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (การปลูกพืชสมุนไพร)

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 10:06 น.
 311
UploadImage

ชลบุรี ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
(การปลูกพืชสมุนไพร)
สกก.ปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด
 
นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ (การปลูกพืชสมุนไพร)” ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน อำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 
นายอดุลย์ คนมั่น เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ จึงเห็นชอบให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีอนุกรรมการ 9 คณะ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (อนุฯ 3) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาด และสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ที่มีการจัดคนลงแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุฯ 3 นี้ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุผลตามมุ่งหมาย จึงดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล
         
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมฯ จึงดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ (การปลูกพืชสมุนไพร)” จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน ให้สามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage