สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การจำหน่ายทรัพย์สินครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด (ยื่นซองประมูล)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 09:53 น.
 671
UploadImage
UploadImage
UploadImage