สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ร่วมชี้แจง ประชุมจัดตั้ง สสจ.พระนครศรีอยุธยา

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 09:17 น.
 396
UploadImage

สสท.ร่วมชี้แจง ประชุมจัดตั้ง สสจ.พระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ 25 เมษายน 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้แทนสหกรณ์เพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 
โดยมีคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานฯ สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายมาโนช เกิดเกตุ กรรมการสหกรณ์แหลมทองเดินรถ จำกัด นาวาโทชัชกิจ ไทยลี่ ผจก.สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด นายบำรุง ก้อนทอง ประธานฯสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอยุธยา จำกัด และนางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผจก.สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับฟังการประชุม โดยมีผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ประเภท จำนวน 17 สหกรณ์ รวม 23 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 
ในส่วนวาระการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบให้มี คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
1.นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฯ
2.พ.ต.อ.เศกสรรค์ บัวเรือง กรรมการ
3.นายสมนึก อ่ำพันธ์ กรรมการ
4.นายปฏิญญา ไตรพรหม กรรมการ
5.นายจิตวัฒน์ ศรีเอมโอช กรรมการ
6.นายบุญส่ง กุศลเอี่ยม กรรมการ
7.นายนพดล สว่างญาติ กรรมการ
8.จ่าสิบเอกทวี ศิรินัย กรรมการ
9.นายภิรญาณัท รังรักษ์ กรรมการ
10.นายบำรุง ก้อนทอง กรรมการ
11.นายกวินทร์ อินธิยา กรรมการ
12.นายมาโนช เกิดเดช กรรมการ
13.นางปราณี วัชรเสถียร กรรมการ
14.นายมนตรี ตรีสิน กรรมการ
15.นางนัทธมน ลักษณะโยธิน เลขานุการ
16.นาวาโทชัชกิจ ไทยลี่ ผู้ช่วยเลขานุการ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage