สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,803 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 37 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 87 (1.28%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 31 (0.46%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,327 (48.90%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 583 (8.57%)
5. สหกรณ์นิคม 87 (1.28%)
6. สหกรณ์บริการ 1,066 (15.67%)
7. สหกรณ์ประมง 75 (1.10%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 136 (2.00%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,411 (20.74%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ