สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,519 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 0 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 78 (1.20%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 29 (0.44%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,118 (47.83%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 585 (8.97%)
5. สหกรณ์นิคม 84 (1.29%)
6. สหกรณ์บริการ 1,041 (15.97%)
7. สหกรณ์ประมง 67 (1.03%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 114 (1.75%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,403 (21.52%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ