สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,744 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 28 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 84 (1.25%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 30 (0.44%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,274 (48.55%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 583 (8.64%)
5. สหกรณ์นิคม 86 (1.28%)
6. สหกรณ์บริการ 1,068 (15.84%)
7. สหกรณ์ประมง 72 (1.07%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 134 (1.99%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,413 (20.95%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ