สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,794 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 0 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 87 (1.28%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 30 (0.44%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,325 (48.94%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 581 (8.55%)
5. สหกรณ์นิคม 87 (1.28%)
6. สหกรณ์บริการ 1,065 (15.68%)
7. สหกรณ์ประมง 75 (1.10%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 134 (1.97%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,410 (20.75%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ