สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,670 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 0 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 82 (1.23%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 29 (0.43%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,239 (48.56%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 580 (8.70%)
5. สหกรณ์นิคม 86 (1.29%)
6. สหกรณ์บริการ 1,045 (15.67%)
7. สหกรณ์ประมง 72 (1.08%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 130 (1.95%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,407 (21.09%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ