สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,560 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 24 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 79 (1.20%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 28 (0.43%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,149 (48.00%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 584 (8.90%)
5. สหกรณ์นิคม 84 (1.28%)
6. สหกรณ์บริการ 1,041 (15.87%)
7. สหกรณ์ประมง 67 (1.02%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 118 (1.80%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,410 (21.49%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ