สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,754 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 27 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 86 (1.27%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 30 (0.44%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,283 (48.61%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 584 (8.65%)
5. สหกรณ์นิคม 86 (1.27%)
6. สหกรณ์บริการ 1,066 (15.78%)
7. สหกรณ์ประมง 72 (1.07%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 134 (1.98%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,413 (20.92%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ