สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,566 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 13 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 79 (1.20%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 28 (0.43%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,169 (48.26%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 580 (8.83%)
5. สหกรณ์นิคม 85 (1.29%)
6. สหกรณ์บริการ 1,032 (15.72%)
7. สหกรณ์ประมง 68 (1.04%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 121 (1.84%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,404 (21.38%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ