สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์ที่ดำเนินการ 6,875 สหกรณ์ : เพิ่มใหม่ปีนี้ 18 สหกรณ์
1. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับจังหวัด) 88 (1.28%)
2. ชุมนุมสหกรณ์ (ระดับชาติ/ภาค) 32 (0.47%)
3. สหกรณ์การเกษตร 3,381 (49.18%)
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 585 (8.51%)
5. สหกรณ์นิคม 87 (1.27%)
6. สหกรณ์บริการ 1,069 (15.55%)
7. สหกรณ์ประมง 77 (1.12%)
8. สหกรณ์ร้านค้า 139 (2.02%)
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,417 (20.61%)

ค้นหาข้อมูลสหกรณ์

รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะ