สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:27 น.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:26 น.

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Market

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Market นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นวส.ชก. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 09:35 น.

ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (10 มิถุนายน 2564) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:17 น.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ โครงการ “ชวนแบ่งปัน”

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ โครงการ “ชวนแบ่งปัน” 10 มิถุนายน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จัดโครงการ “ปันสุข สู้โควิด”

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จัดโครงการ “ปันสุข สู้โควิด” สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:45 น.

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 (6 มิถุนายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 13:32 น.

ประชุมหารือร่างกฏกระทรวงตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญิติสหกรณ์ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 12:39 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 64

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 14:30 น.

สรุปยอดและรายนามผู้บริจาค "สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย covid-19"

สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย covid-19 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ...