สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:24 น.

บทความเรื่อง การใช้ อาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนม

การใช้ อาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนม คำว่า “TMR” มาจาก Total mixed ration ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 09:14 น.

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง วันที่ 7 มีนาคม 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

รมช.มนัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

รมช.มนัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร หลังดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 12:13 น.

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 8 มีนาคม 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

สสท. ย้ำ ความรู้การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต่อการบริหารสินเชื่อสหกรณ์

สสท. ย้ำ ความรู้การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต่อการบริหารสินเชื่อสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 15:37 น.

ให้คำปรึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ให้คำปรึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (7 มีนาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 13:07 น.

สสท. /สอ.ครูนนทบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค

สสท. /สอ.ครูนนทบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค . (วันที่ 7 มีนาคม 2565) ...