สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางประเมินมาตรฐานสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 09:10 น.
 93
UploadImage

แนวทางประเมินมาตรฐานสหกรณ์
 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดระดับมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์ครั้งแรก
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ชัดเจน เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการของสหกรณ์ในเบื้องต้น การประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ นับว่าเป็นเกณฑ์การประเมินที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้ผลการจัดมาตรฐานไปแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยที่มาของการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ โดยจัดซักซ้อมแนวทางในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดระดับมาตรฐาน และสามารถวิเคราะห์สาเหตุการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ และหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาจัดทำแผนการพัฒนา โดยใช้แนวคิดกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อไป โดยมี นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุม


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage