สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

​สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 08:35 น.
 537
UploadImage

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลตลอดจนพิจารณาวาระต่างๆ ให้แก่สมาชิกรับทราบและพิจารณา โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด และนายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา/อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายกสมาคมคนแรกเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 124 คน

สำหรับปี 2564 สสอ.ศธ. ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 18 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,026,995.24 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) มีสินทรัพย์และทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 14,133,307.91 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันสิ้นปี 2564 มีสมาชิกจำนวน 8,662 คน ปัจจุบันสมาคมฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ ชุดที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย
นายจรูญ ชูลาภ                   ที่ปรึกษา
นายไพบูลย์ เสียงก้อง             ที่ปรึกษา
นายชินภัทร ภูมิรัตน              ที่ปรึกษา
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง           ที่ปรึกษา
นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์      ที่ปรึกษา
นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์     ที่ปรึกษา
นายมนตรี รัตนวิจิตร              ที่ปรึกษา
1.นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง      นายกสมาคม
2.นายวิชิต สุวรรณรัตน์             อุปนายก คนที่ 1
3.นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์       อุปนายก คนที่ 2
4.นายสุภาพ เคียนทอง              อุปนายก คนที่ 3
5.นายพูลลาภ อินทรนัฎ            อุปนายก คนที่ 4
6.นางนาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี    กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
7.นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ            กรรมการด้านกฎหมาย
8.นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม           กรรมการและนายทะเบียน
9.น.ส.สายสมร สุกฤตยานันท์       กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
10.นายเมธา อุทัยพยัคฆ์            กรรมการและปฏิคม
11.ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย         กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
12.นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์        กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
13.นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร     กรรมการและเหรัญญิก
14.นายอนุทิน คำคม                กรรมการและเลขานุการ
15.นางดวงเดือน สายสมบัติ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16.นางกฤษณา ยืนยง               ปฎิบัติงานสมาคมและผู้ประสานงาน
17.นางสาววราภรณ์ หอมเนียม    เจ้าหน้าที่

สสอ.ศธ.ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ซึ่งทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล