สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 14:06 น.
 147
UploadImage

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์

จากอดีตถึงปัจจุบันพบว่ามีสหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ ส่งผลต่อความศรัทธาและเชื่อมั่นของคนในสังคม เป็นเสมือนตราบาปที่ฝังลึกให้ระบบสหกรณ์ ทั้งที่ระบบสหกรณ์เกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนที่มีปัญหาร่วมกันทั้ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เฉกเช่น อุดมการณ์สหกรณ์ ที่ให้บทนิยามไว้ว่า “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดีมีความเป็น ธรรม และสันติสุขในสังคม” แต่ในปัจจุบันการทุจริตในสหกรณ์ มักเกิดจากบุคคลที่หน้าที่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ และได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ปล่อยให้ดำเนินการโดยขาดการตรวจสอบ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายให้แก่สหกรณ์ หลายครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งที่เป็นทางการในรูปแบบของการเข้าจัดประชุม การอบรม และการพบปะพูดคุยทั่ว ๆ ไป กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์จะมุ่งแต่ใช้สิทธิ ในการรับประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ แต่ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งคำว่าสมาชิกสหกรณ์ คือ เจ้าของสหกรณ์ นั้นเอง จากความคิดเห็นส่วนตัวพบว่าโดยส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์ในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ที่จะให้ความไว้วางใจ ความเกรงใจ กับฝ่ายจัดการสหกรณ์ จนหลงลืมไปว่าตนเองคือเจ้าของสหกรณ์ ทำให้ขาดความสนใจ ในการช่วยกันสอดส่องและกำกับดูแลสหกรณ์ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของสหกรณ์

ดังนั้น เพื่อช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ นอกเหนือจากการตรวจสอบ การกำกับดูแลจากหน่วยงานราชการ สมาชิกสหกรณ์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในสหกรณ์ เพียงแค่สมาชิกสหกรณ์ต้องหันกลับมาทำหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ โดยเริ่มจากการศึกษากิจการของสหกรณ์ การรับรู้และเข้าถึงบทบาทหน้าที่สมาชิกที่ดี การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ มีความใส่ใจในการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยเฉพาะข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ข้อมูลการเงินกู้ ข้อมูลการฝากเงิน ว่าเป็นปัจจุบันและตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ การสร้างระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์โดยสมาชิก และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์โดยการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเรื่องการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยการเข้าประชุมกลุ่มสมาชิก เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนพึงตระหนักและไม่หลงลืมบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี จะเป็นการปิดช่องว่างไม่ให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ ได้ตรงจุดและทันท่วงที

บทความโดย นางสาวเบญญาทิพย์ ปลักปลา
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์