สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 13:52 น.
 334
UploadImage

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65
 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมการปรับแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2565 โดยมี รองประธานฯ คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมประชุม เพื่อปรับแผนงานและงบประมาณของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 – 4 ของแต่ละสายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานส่งเสริมสหกรณ์ สายงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันพิทยาลงกรณ์ และ สำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งนำเสนอผ่านรองผู้อำนวยการของแต่ละสายงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวในที่ประชุมว่า ตนมีแนวความคิดที่จะให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ วางแผนงานเพื่อให้สอดรับ และตอบสนองต่อความต้องการของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดที่จะเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสหกรณ์ เพื่อรายงานความเดือดร้อน หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อเตรียมส่งเรื่องต่อให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ความถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของแผนงานเรื่องของสินค้าสหกรณ์ มีแนวคิดให้สันนิบาตสหกรณ์เป็นแกนนำในการนำผลผลิตและสินค้าของสหกรณ์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทั้ง facebook fanpage และเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังจะให้มีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการทำงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกเป็นหลัก ตามนโยบายที่ว่าสันนิบาตสหกรณ์จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง .


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage