สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์นิคมวังไทร เป็นของสมาชิก เพื่อสมาชิกและชุมชน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 14:35 น.
 99
UploadImage

สหกรณ์นิคมวังไทร เป็นของสมาชิก  เพื่อสมาชิกและชุมชน
 
สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521 โดยขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทนิคม ชนิดจำกัด ชื่อว่า "สหกรณ์การเช่าที่ดินวังไทร จำกัด" มีท้องที่ดำเนินงานทุกตำบลของกิ่งอำเภอวังจันทร์ (ฐานะขณะนั้น) และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2521  โดยให้ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด"
 
จากวันนั้น..จวบจนถึงวันนี้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้น มุ่งเน้นสมาชิกเป็นหลัก จนทำให้สหกรณ์แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคในปี พ.ศ. 2561 และระดับประเทศในปีพ.ศ. 2562 จุดเด่นของสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด คือ การให้บริการช่วยเหลือสมาชิกได้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน อาทิ ปัจจัยการผลิต การรวบรวมผลผลิตและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนสหกรณ์ บริหารด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสมาชิกได้รับเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนด้วยความยุติธรรม สหกรณ์เป็นของสมาชิกบริหารงานโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกและชุมชน
 
นางวาสนา บุญคล้อย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด กล่าวว่า “เดิมเมื่อได้มีการจัดตั้งหน่วยนิคมสหกรณ์ชะแวะขึ้นในเขตพื้นที่แล้ว นิคมสหกรณ์ชะแวะก็ได้เข้าดำเนินการเผยแพร่งานสหกรณ์แก่ประชาชนโดยรอบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าวังไทร และจัดการประชุมกลุ่มเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงงานและ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ ตลอดจนประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับหลังจากได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์เต็มรูปแล้ว จากนั้นก็ได้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรแรกเริ่มจัดตั้ง 449 ราย และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521 ได้จัดให้มีการประชุมเกษตรกร เพื่อตกลงกันในการที่จะขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมครั้งนั้น 430 คน ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์และที่ประชุมได้เลือกตัวแทนจำนวน 12 คนเป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ และนี้คือความเป็นมาของสหกรณ์นิคมแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน  1 ดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิการครอบครองที่ดินที่ทำกินของมวลสมาชิก 2 จัดหาเงินทุนให้แก่สมาชิกที่ขาดแคลน 3 จัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย 4 ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับฝากเงินจากสมาชิก  สำหรับการดำเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน สหกรณ์ได้กำหนดปีทางบัญชีเป็นวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี การดำเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 3,093 คน เขตดำเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่ตำบล พลงตาเอี่ยม  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ และหมู่ที่ 7  ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มีคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 15 คน มีพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน จำนวน 19 คน มีสำนักงานสหกรณ์บนที่ดินของตนเองมีเครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 290 ล้านบาทเศษ มีวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบจำนวน 300 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมที่ทางธนาคารกำหนดให้กู้ยืม 165 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อแก่สมาชิก ในวันสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564  สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 8,414,100.40 ล้าน”
 
นายคะนึง เอกจีน ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจหลายประเภทที่สำคัญคือ 1. ธุรกิจสินเชื่อ คือการให้เงินกู้แก่สมาชิกประกอบด้วยการให้เงินกู้ระยะสั้นและการให้เงินกู้ระยะปานกลาง เพื่อให้สมาชิกนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ วงเงินกู้แต่ละรายรวมกันทุกสัญญาไม่เกิน 2 ล้านบาทโดยปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี สหกรณ์ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิกคือสมาชิกชั้น 1 (ชั้นดี)  สหกรณ์จะลดอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 ต่อปี สมาชิกชั้น 2  สหกรณ์จะลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1 ต่อปี  ต่อปีปัจจุบัน ต่อปีปัจจุบันสหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้รวม 240 ล้านบาท   2. ธุรกิจการรับฝากเงิน สหกรณ์มีการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินจึงมีธุรกิจการรับฝากเงินมีทั้งแบบออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้ดังนี้คือ เงินรับฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 บาทต่อปี เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อปี ปัจจุบัน 130 ล้านบาท 3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์ได้มีการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช วัชพืช สินค้าอุปโภคบริโภคและสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาที่เป็นธรรมรวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น 70 ล้านบาทเศษ 4. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์รวบรวมยางพาราจากสมาชิก น้ำยางสดและผลไม้รวม 11 ล้านบาท และในปีนี้สหกรณ์ได้มีแผนการรวบรวมผลไม้ ทุเรียนและมังคุดเพื่อส่งขายให้ผู้บริโภคภายในประเทศโดยใช้เครือข่ายสหกรณ์ในการกระจายผลไม้”
 
จากนั้น นายรัชกฤช แสงวารินทร์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน สวนป้าลำใย สมาชิกของสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ทุเรียนในสวนนี้ มีตั้งแต่เริ่มปลูกอายุ 34 - 35 ปี ซึ่งสวนทุเรียนแต่ละพื้นที่การบำรุงดูแลไม่เหมือนกัน คนทำสวนทุเรียนก็เหมือนกับชาวประมง ต้องทำไปโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอกับอุปสรรคอะไร ทุเรียนก็เหมือนกันแล้วแต่ดินฟ้าอากาศ และอีกหลายปัจจัย การทำสวนทุเรียนนั้นเป็นการเรียนรู้ ต้องเรียนว่าเขา(ต้นทุเรียน) สอนอะไรเรา ทุเรียนเกิดโรคจะมีอาการอย่างไร ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ เรื่องกระบวนการดูแล ต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดว่าทุเรียนแตกใบอ่อนไหม สีใบทุเรียนเป็นอย่างไร แตกใบอ่อนมากี่ครั้งแล้ว รอพร้อมที่จะให้ติดลูกเมื่อไหร่ ซึ่งต้องดูแลตั้งแต่เริ่มต้น และจัดส่งให้สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด เป็นผู้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทุเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ เราดูแลเขา เขาจะสอนเรา”
 
และนี่คือ "สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด" ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เป็นที่พึ่งของสมาชิก เพื่อสมาชิก และชุมชน ตั้งแต่เรื่องที่ดินทำกิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งที่นี่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร สหกรณ์จึงเป็นที่พึ่งหลักและจะเป็นที่พึ่งให้สมาชิกได้พักพิงตลอดไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage