สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 4

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 149
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 4
 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565
 
ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมคนละ 3,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ค่าวิชาการ / ค่าเอกสาร
 - ค่าอาหารมื้อกลางวัน 3 มื้อ
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
 - โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ Bill Payment
**ทั้งนี้สหกรณ์จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ เมื่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ส่ง E-mail ยืนยัน 
และให้สหกรณ์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินตามเอกสารที่แนบ**
 
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี ราคาคืนละ 1,200 บาท ติดต่อสำรองห้องพัก 042-111241 , 082-104-9988 คุณรัศมี เพาะปลูก
 - ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
วันเวลา และสถานที่
 - ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
เงื่อนไขการเข้าอบรมแบบเผชิญหน้า (Onsite)
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณียกเลิกเข้าร่วมฝึกอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน และขอสงวนสิทธิิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากไม่แจ้งล่วงหน้า
 
การสมัครเข้าร่วมอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/105
 - สแกน QR Code
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop   เพิ่มเพื่อน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณหนึ่งฤทัย ปลาเงิน 088 231 7945