สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 ก.พ. 2565 เวลา 10:37 น.

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:14 น.

บทความ : หลักเกณฑ์การประเมินการจัดชั้นสหกรณ์

หลักเกณฑ์การประเมินการจัดชั้นสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 12:53 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทบทวนการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทบทวนการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 12:11 น.

พิธีลงนามซื้อขายผลผลิตระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการโรงสีและมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีลงนามซื้อขายผลผลิต ระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการโรงสี และมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 11:50 น.

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ก.พ. 2565 เวลา 09:58 น.

กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้

กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 14:31 น.

สตูล : สหกรณ์เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคายุติธรรม

สตูล : สหกรณ์เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคายุติธรรม วันที่ 26 มกราคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 13:53 น.

กสส . ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. นี้

กสส . ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 11:19 น.

​นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด

นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!!

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!! กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินครั้งที่ ...