สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สตูล : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 106 ปี น้อมรำลึกถึง พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 15:57 น.
 303
UploadImage

สตูล : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 106 ปี น้อมรำลึกถึง พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานฯ และนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอมือง จังหวัดสตูล

ด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์ อันนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยการยึดถืออุดมการณ์ ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การวางพานพุ่มโดยผู้แทนสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 8 ประเภท หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พิธีกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสตูล แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ประเภทนอกภาคการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตร สำหรับ การจัดงานครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสตูล อย่างเคร่งครัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage