สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก- จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 106 ปี การสหกรณ์ไทย”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 14:41 น.
 110
UploadImage

พิษณุโลก- จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 106 ปี การสหกรณ์ไทย”
 
วันนี้ (26 ก.พ.65) นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565”  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565  วางพานพุ่ม วางพวงมาลัยถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีนายนรสีห์  สุดวิลัย  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายสุรเดช  งามสงวน  ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์วัดจันทร์จำกัด  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 
จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นต้นกำเนิดสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย โดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทรงเป็นผู้ริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์มาใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของประเทศไทย ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้การสหกรณ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ จากหนึ่งสหกรณ์ เป็น 7,803 สหกรณ์

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน “สหกรณ์แห่งชาติ”  โดยสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดงานดังกล่าว เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ที่ทรงมีคุณูปการต่อขบวนการสหกรณ์ไทย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก