สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 09:51 น.

ชลบุรีเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์

ชลบุรีเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์ วันที่ 25 เมษายน 2565 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 11:23 น.

ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:42 น.

อุดรธานี- จัดประชุม workshop ภาคเกษตร

อุดรธานี- จัดประชุม workshop ภาคเกษตร ดันสหกรณ์ได้รับการยกระดับชั้นความเข้มแข็ง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:26 น.

​พิษณุโลก – สหกรณ์ฯ เชื่อมโยงเครือข่าย เจาะตลาดสินค้าเกษตรช่วยสมาชิก

พิษณุโลก – สหกรณ์ฯ เชื่อมโยงเครือข่าย เจาะตลาดสินค้าเกษตรช่วยสมาชิก (19 เม.ย.65) นายนรส...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:16 น.

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 19 เมษ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 เม.ย. 2565 เวลา 14:27 น.

​ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ฯ ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ฯ ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต ประจำปี 2565 (วันที่ 8 เมษายน 2565) นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 15:17 น.

หลักธรรมกับการบริหารงานสหกรณ์

หลักธรรมกับการบริหารงานสหกรณ์ สหกรณ์ มีความหมายว่า องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 15:09 น.

บทความ : การตรวจการสหกรณ์เพื่อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

การตรวจการสหกรณ์เพื่อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 14:47 น.

บทความ : แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของชาวนาเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 14:19 น.

ชลบุรี : ประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดิน ส่งเสริมอาชีพและการตลาด

ชลบุรี : ประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดิน ส่งเสริมอาชีพและการตลาด สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ...