สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกก.โนนไทย สร้างศรัทธาแก่สมาชิก ในวันสหกรณ์แห่งชาติ 65

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:04 น.
 151
UploadImage

สกก.โนนไทย สร้างศรัทธาแก่สมาชิก ในวันสหกรณ์แห่งชาติ 65
"ครบรอบ 106 ปี สหกรณ์ไทย"

เมื่อวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  ณ  สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  ประจำปี 2565  "106 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน"  โดยมี นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" ซึ่งมีคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อยรับ จำนวน 200 คน

นายวัฒนะ  กล่าวว่า  ปี 2565 เป็นปีที่สหกรณ์ไทย ครบรอบ "106 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน"  นับจากการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ "สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ " จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459  ซึ่งสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก  เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกและเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสร้างอำนาจการต่อรองนำไปสู่การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกสหกรณ์ และยังเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรและสมาชิกที่ได้รับผลกระทบวิกฤตต่าง ๆ อีกด้วย  ซึ่งระบบสหกรณ์มุ่งเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นองค์กรที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกสาขาอาชีพ ให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสุวรรณ   บืนขุนทด  ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรโนนไทย  จำกัด  ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2519  มีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง  192  คน  ทุนจดทะเบียน  9,600  บาท  ปัจจุบันมีสมาชิก  3,927  คน   ทุนดำเนินงาน  777  ล้านบาทเศษ  มีพื้นที่ดำเนินการ  2  อำเภอ  อำเภอโนนไทย  และอำเภอพระทองคำ   สหกรณ์ฯได้รับให้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  โดยผู้สนับสนุนโครงการให้ค่าสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี  ปี 2565 นี้เป็นปีที่ 3 ของโครงการ   สหกรณ์ได้รับเงินโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ เพื่อนำมาจ่ายเป็นทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม ตามโครงการต่าง ๆ โดยมีการจัดสวัสดิการตามระเบียบที่กำหนดไว้ให้สมาชิก  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สหกรณ์ได้  มอบเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 218 ราย  มูลค่า 327,000 บาท  ระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก จำนวน 140 ราย มูลค่า 450,000 บาท พร้อมจับรางวัลผู้ถือหุ้นพิเศษ และ มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ประธานและเลขากลุ่ม จำนวน 106 ราย มูลค่า 31,800 บาท เพื่อเป็นการออมเงินอีกทางหนึ่งของสมาชิก  และเพิ่มทุนให้กับสหกรณ์มีความมั่นคงในด้านทุนดำเนินงาน ในการร่วมกิจกรรมระดมหุ้นพิเศษ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นสร้างความรัก  ความสามัคคีให้แก่มวลสมาชิก  และสร้างความศรัทธาในสหกรณ์ต่อไป

สหกรณ์จังหวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีข้อความว่า "รัฐบาลให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร  เพราะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอยางยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกให้มีความมั่นคงในชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความกินดีอยู่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage