สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดยโสธรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:23 น.
 279
UploadImage

ยโสธร : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดยโสธรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน และนางวิไล ยูฮันเซ่น  สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 400 คน ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยโสธร จำกัด  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร           

ด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร  ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธรและสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร  ได้กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยโสธร จำกัด  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง  พระกรุณาธิคุณ ของ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อแสดงออก ถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทยตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านสหกรณ์ ซึ่งยึดถืออุดมการณ์ ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจ สังคมให้แก่สมาชิก และชุมชนมาตลอด  จนเวียนมาบรรจบครบรอบ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นี้ ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การเดินขบวนพาเหรดอย่างสวยงามตระการตาของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พิธีกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด การมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลการเรียนดี การออกร้านจำหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร เช่น การจำหน่ายมูลโคเนื้อ ของสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด จำหน่ายหอมแดง กระเทียม ของสหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด จำหน่ายผักไฮโดโปรนิกส์ ของสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด ผ้าฝ้ายแปรรูปของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด น้ำอ้อยสดอินทรีย์,ไม้กวาดดอกหญ้า ของสหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด เครื่องจักสานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จำกัด ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ของสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร และการแข่งขันกีฬามหาสนุก กีฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร ทั้งนี้การดำเนินการกิจกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดยโสธรอย่างเคร่งครัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร