สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:16 น.

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 19 เมษ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 เม.ย. 2565 เวลา 14:27 น.

​ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ฯ ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ฯ ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต ประจำปี 2565 (วันที่ 8 เมษายน 2565) นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 15:17 น.

หลักธรรมกับการบริหารงานสหกรณ์

หลักธรรมกับการบริหารงานสหกรณ์ สหกรณ์ มีความหมายว่า องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 15:09 น.

บทความ : การตรวจการสหกรณ์เพื่อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

การตรวจการสหกรณ์เพื่อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2565 เวลา 14:47 น.

บทความ : แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของชาวนาเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 14:19 น.

ชลบุรี : ประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดิน ส่งเสริมอาชีพและการตลาด

ชลบุรี : ประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดิน ส่งเสริมอาชีพและการตลาด สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 13:58 น.

สกจ.ยโสธร จัดประชุมติดตามผลงานฯ พร้อมมอบเกียรติบัตร

สกจ.ยโสธร จัดประชุมติดตามผลงานฯ พร้อมมอบเกียรติบัตร วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 11:44 น.

บทความ : สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมสู่ Digital Market

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมสู่ Digital Market การตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 10:56 น.

บทความ : STRONG Model ต้านทุจริตในระบบสหกรณ์

STRONG Model ต้านทุจริตในระบบสหกรณ์ การทุจริต เป็นปัญหาที่สำคัญมาก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 13:23 น.

สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...