สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ : การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 11:04 น.
 140
UploadImage

การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ

เงาะ เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25 – 30 องศาเซลเซียส สำหรับดินปลูกที่เหมาะสมควรมีค่า pH ของดินอยู่ที่ประมาณ 5.5 – 6.5 และที่สำคัญในการเลือกพื้นที่ควรเลือกแหล่งปลูกที่มีน้ำเพียงพอตลอดปี เนื่องจากเงาะเป็นไม้ผลที่มีระบบรากหาอาหารค่อนข้างลึกอยู่ที่ประมาณ 60 – 90 เซนติเมตร

จังหวัดบึงกาฬเป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ  53  ตำบล มีพื้นที่รวมทั้งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม จึงเหมาะแก่การปลูกเงาะที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬได้มีการขยายพื้นที่สำหรับปลูกเงาะมากขึ้น เพื่อทดแทนการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาด้านราคายางตกต่ำ พร้อมทั้งต้นทุนการผลิตยางพาราที่สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2562 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีสภาพแวดล้อมสมบูรณ์ เกษตรกรจึงหันมาให้ความสนใจปลูกเงาะปลอดภัย และดูแลผลผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ จากการสำรวจข้อมูลจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ.2564 จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่การปลูกเงาะถึง 942 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ที่เงาะให้ผลผลิตแล้ว 754 ไร่ ผลผลิตเงาะได้ถึง 825 ตัน ซึ่งมีผลผลิตต่อไร่ที่ 1,094 กิโลกรัมต่อไร่  โดยอำเภอปากคาดเป็นอำเภอที่มีการปลูกเงาะมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดบึงกาฬ คือ 405 ไร่ ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 182 ไร่

จากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นถึงผลผลิตเงาะที่คาดว่าจะมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต  รวมถึงการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม จึงมีแนวคิดในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายการกระจายผลไม้ของจังหวัดบึงกาฬผ่านเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ และได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสมาชิก ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลหอคำ จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีสมาชิกทั้งหมด 469 ราย โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกที่ปลูกเงาะ จำนวน 10 ราย แต่ละรายมีพื้นที่ในการปลูกเงาะ จำนวน 5 ไร่ พื้นที่รวม 50 ไร่โดยประมาณ มีเกษตรกรสมาชิกให้ความสนใจ และคาดว่าจะปรับเปลี่ยนมาปลูกเงาะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้ช่วยเหลือในการกระจายผลผลิตเงาะโรงเรียนของ    นางนิภาพร อาษาจิตร์ อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลหอคำ จำกัด  จำนวน 550 กิโลกรัม  ในราคาจำหน่าย 130 บาท/5 กิโลกรัม มาจัดจำหน่ายและจัดส่งให้แก่หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ และประชาชนทั่วไป ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจและสนับสนุนในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างดี เงาะที่นำมาจำหน่ายมีความ “สดใหม่ กรอบอร่อย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค” พร้อมทั้งเป็นการยกระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำ และรองรับผลผลิตเงาะที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป 
 
บทความโดย:บุณฑริก พรมทา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ