สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. จัดเสวนาธุรกิจการค้าสหกรณ์ยุค New Normal ในงานวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 20:36 น.
 118308
UploadImage
 
สสท. จัดเสวนาธุรกิจการค้าสหกรณ์ยุค New Normal
ในงานวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97
 
 
          สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่การค้ายุคดิจิทัล” และ “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal) หวังกระตุ้นสหกรณ์ตื่นตัว พัฒนา และปรับรูปแบบธุรกิจการค้า ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
 
          นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative Alliance – ICA)         เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ส่งเสริม ปกป้อง รักษาเอกลักษณ์หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์และในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งองค์การ ICA ที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 และประกาศให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสหกรณ์สากล โดยได้เชิญชวนรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับองค์การสหกรณ์ระดับชาติและระหว่างประเทศในการเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลเป็นประจำทุกปีและในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 
          ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในประเทศไทยและเป็นสมาชิกชั้นสามัญขององค์การ ICA ได้ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งแปรผันอย่างรวดเร็วและรุนแรง สหกรณ์จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจการค้าให้ทันกระแสเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันการค้าออนไลน์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และในโอกาส “วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2563 นี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสัมมนาทางวิชาการ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่การค้ายุคดิจิทัล” (3 กรกฎาคม 2563) การอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal)” (1 – 3 กรกฎาคม 2563)  การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล” (4 กรกฎาคม 2563) จัดนิทรรศการ “วิวัฒนาการสหกรณ์โลกและสหกรณ์ไทย” และคาราวานจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ซึ่งรวบรวมของดีจากสหกรณ์ดังมากมายมาจำหน่าย (1 - 5 กรกฎาคม 2563) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2563
            “การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ “วันสหกรณ์สากล” ให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ได้ทราบและเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการสหกรณ์จากกิจกรรมการวาดภาพ และสุดท้ายคือการกระตุ้นให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายออนไลน์ในระดับต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้สหกรณ์ตื่นตัวในการปรับรูปแบบธุรกิจการค้าของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าว

กิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal)”
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563
​ https://www.clt.or.th/news.php?nid=1013 

2. จัดนิทรรศการ “วิวัฒนาการสหกรณ์โลกและสหกรณ์ไทย” (สนับสนุนโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด)
 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2563
 
3. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่การค้ายุคดิจิทัล”
โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
 
4.การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
https://www.clt.or.th/news.php?nid=1017
 
5. งานคาราวานสินค้าสหกรณ์ไทย
ณ บริเวณลานจอดรถ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2563

สินค้าจากสหกรณ์ประกอบด้วย
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
1. กุนเชียงหมู,ปลา    2.แหนมหมู,แหนมซี่โครง 3.หมูยอ,หมูสวรรค์,หมูฝอย
 
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
1.ข้าวเกรียบ,ข้าวแต๋น   2.ขนมอบ
 
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
1.ไส้อั่ว 2.แคบหมู  3.น้ำพริกต่างๆ
 
สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด นครราชสีมา
1.หมี่โคราช 2.ข้าว,ผักสด,ผลไม้
 
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
กล้วยทอด, กล้วยน้ำว้า
 
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
1.ข้าวพันธุ์ กข43 2.ข้าวหอมช่อราตรี 3.ข้าวหอมนิลจักพรรดิ์
 
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
1.กระท้อนทรงเครื่อง     2.สละทรงเครื่อง          3.มะกอกทรงเครื่อง      4.มะม่วงแช่อิ่ม        5.มะดันแช่อิ่ม            
6.มะขามแช่อิ่ม           7.มะม่วงน้ำปลาหวาน    8.กะปิเหาะ
 
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
1.ผัก   2.ผลไม้
 
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด นนทบุรี
ชาหน่อกะลาน้ำผึ้งมะนาว
 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนไอริส  สมุทรปราการ       
1.น้ำยาปรับผ้านุ่ม        2.น้ำยาซักผ้า    3.น้ำยาล้างจาน         4.น้ำยาถูพื้น              5.เจลอาบน้ำ            
6.สเปรย์ฉีดผ้าหอม       7.เจลแอลกอฮอล์         8.สบู่
 
สหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวคูณเทศบาลเมืองแม่สอด 2550จำกัด ตาก           
น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ
 
สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด สมุทรสงคราม   
1.ส้มโอ 2.มะพร้าว
 
สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด   นครปฐม           
เนื้อโคขุน
 
สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด   ระยอง  
1.ผลไม้      2.ผลไม้แปรรูป
 
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด สมุทรสาคร       
1.มะพร้าวน้ำหอม        2.ส้มโอ  3.น้ำตาลมะพร้าว 
UploadImage

UploadImage