สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 531
รายละเอียดโครงการ
การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”
เนื่องใน “วันสหกรณ์สากล (ครั้งที่ 97) ประจำปี 2563”
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันวาดภาพ :
เป็นนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 - ระดับประถมศึกษา มีอายุระหว่าง 7 – 12 ปี
 - ระดับมัธยมต้น มีอายุระหว่าง 11 - 15 ปี
 - ระดับมัธยมปลาย มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปี
ได้รับการรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด หรือผู้ปกครอง หรือสหกรณ์ในพื้นที่สามารถวาดภาพได้ในสนามแข่งขัน
 
วิธีการแข่งขัน :
1.  การใช้สี
     1.1) ระดับประถมศึกษา
            - ใช้สีเทียน ขนาดกระดาษวาดภาพ กว้าง 15 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว
     1.2) ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
            - ใช้สีน้ำ ขนาดกระดาษวาดภาพ กว้าง 20 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว
2.  ใช้เวลาแข่งขันวาดภาพ 4 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.30 – 13.30 น.
3.  ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องนำอุปกรณ์ในการวาดภาพมาเอง ยกเว้นกระดาษและกระดานรองวาด
4.  ผู้แข่งขัน ลงทะเบียน รับกระดาษวาดภาพและของที่ระลึกอื่น ๆ ณ บริเวณห้องประชุม เวลา 08.30-09.00 น
5.  ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับสหกรณ์ไทยและปฐมนิเทศการแข่งขันวาดภาพ ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น.
 
สถานที่แข่งขัน :
ณ บริเวณศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
วิธีสมัครเข้าร่วมงาน :
กรอกใบสมัคร ส่งไปยังฝ่ายกิจการระหว่างต่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
Email: green.clt@gmail.com / fakhwan10@gmail.com
 
การติดต่อสอบถาม :
ฝ่ายกิจการระหว่างต่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 – 64 ต่อ 1026
โทรสาร 0 2241 1047
Line Official ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ
สนใจสมัคร คลิก