สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal) รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 858
โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์
หลักสูตรรูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal)
 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนรุ่นละ 50 คน รวม 150 คน
เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิคม) ที่ดำเนินธุรกิจการผลิต การแปรรูปและจำหน่ายสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่รับผิดชอบการผลิต การแปรรูปและจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สายงานส่งเสริม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
โทรสัพท์ 02-669 3254 ต่อ 1026
Line Official ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สนใจสมัคร คลิก