สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

เวทีร่วมคิด สนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ...