สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ หลักสูตร “Empowerment of Rural Women for Improvement of their Leadership and Business Management in Asia and Africa – 2020

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ หลักสูตร “Empowerment ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง "การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 2)

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่) | เขตพื้นที่ 2 กรุงเทพฯ

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่) | เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพฯ

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง” ...