สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 &nda...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 –...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”

รายละเอียดโครงการ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล” เนื่องใน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal) รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ...