สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การจัดทำงบกระแสเงินสด

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์ รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...