สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ รูปแบบออนไลน์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ต.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 8

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารงานเอกสารและเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...