สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจแก้ปั...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น.

กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 20

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ รูปแบบออนไลน์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ...