สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ หลักสูตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” ...