สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น.

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น.

การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น.

การบริหารงานประชุมสำหรับสหกรณย์ยุค New Normal รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การบริหารงานประชุมสำหรับสหกรณย์ยุค New Normal” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี | ชลบุรี

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง “การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การจัดทำงบกระแสเงินสด

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ...