สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) โครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคอีสาน)

โครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ ...