สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ ๗ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 5

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 5

หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 4

หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร ...