สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 02 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 1429
การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์
 
หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 1
 
ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2564
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - บุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
**ยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564** หากพ้นวันที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้สิทธิ์สหกรณ์ละ 1 คน
ในกรณีสหกรณ์ส่งบุคลากรอบรมเกิน 1 คน และผู้เข้าร่วมอบรมครบจำนวนที่กำหนดไว้ เก็บค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าที่พักคนละ 1,800.- บาท
**(ค่าวิชาการ/ค่าวิทยากร/ ค่าอาหารมื้อกลางวัน 3 มื้อ/ ค่าเอกสาร/ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ)**
 
โอนค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน
 - ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน
   ติดต่อสารองห้องพักได้ที่ 02-6693254-62 ต่อ 1044 หรือ 02-2411047, 089-9598122
 - ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสมัคร สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - หรือสแกน QR Code
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop