สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

โดย admin -  วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 น.

โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

รายงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2562

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 21 ธ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.

ประกาศ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

ระเบียบวาระ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับสมบูรณ์) รวมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 น.

คู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง