สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สังคมสหกรณ์ อุดรธานี (28 05 2563)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:04 น.
 567
UploadImage 
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
จังหวัดอุดรธานีUploadImage

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย มีวัตถุประสงค์นำเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไปเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ
 
 
สำรวจแปลงเกษตร
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร


UploadImage

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นำโดยนางสาวนิตยา สังขทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าสำรวจแปลงเกษตรของนายทัชพายัพ วาสโสหา อายุ 28 ปี ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ณ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้สมัครจบ.ปวส.การตลาด เคยทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท ได้ลาออกจากงานมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 9 ไร่ เพื่อเป็นอาชีพหลักให้กับครอบครัว สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ทำการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต.เชียงงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ปัจจุบันปลูกพืชผัก เช่น ชะอม สลัด ส่งตลาด"จริงใจ Farmers' market อุดรธานี "และตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ที่เหลือให้เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันเริ่มปรับที่ดิน วางแปลง ขุดคลองไส้ไก่ แบ่งพื้นที่ปลูกพืช เช่น มะละกอ ฝรั่ง พริก และปลูกไม้ยืนต้น ในส่วนการปลูกผักได้ทำโรงเรือนปลูกผักไฮโดรไปนิกวางจำหน่ายแต่ประสบปัญหาคือผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากยังขาดเงินทุน ต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน ความรู้และเทคโนโลยีในการทำการเกษตรและ ผู้สมัครก็สนใจที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
 


 
สำรวจแปลงเกษตรของ
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร


UploadImage
 
นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นำโดยนางสาวนิตยา สังขทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าสำรวจแปลงเกษตรของผู้สมัครเข้าร่วม"โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร" ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 1.แปลงเกษตรของนายสุริยา เกิดวาจา อายุ 54 ปี อาชีพปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของบิดาจำนวน 12 ไร่ ตั้งอยู่บ้านหนองเหล็ก 2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ปัจจุบันในพื้นที่เกษตรปลูกผลไม้ เช่น มะม่วง กระท้อน มะพร้าว มะขาม ฯ ผู้สมัครสนใจเข้าร่วมโครงการเพราะต้องการกลับมาดูแลบิดาซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจ ประกอบกับบิดามีพื้นที่ทำการเกษตรที่เพียงแต่ปลูกผลไม้ทิ้งไว้ เก็บขายเล็กๆน้อยๆ ไม่ได้ทำการเกษตรอย่างจริงจัง เมื่อผู้สมัครกลับมาอยู่บ้าน สนใจที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปรับปรุงแปลงเกษตรของบิดาให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ผู้สมัครต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้ในการทำการเกษตรเนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ในการทำการเกษตร 2.แปลงเกษตรของนางสาวจินตนา ดาขาว อายุ 41 ปี อาชีพพนักงานประจำห้างสรรพสินค้าในจังหวัดหนองคาย แปลงเกษตรตั้งอยู่ที่ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ต้องการกลับมาทำการเกษตรแบบเต็มเวลา สนใจที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใช้ที่ดินของบิดา-มารดา ซึ่งมีเนื่อที่ 12 ไร่ ปัจจุบันปลูกข้าวเป็นหลัก และยังมีอ้อย หน่อไม้ รวมทั้งพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ฯ ในพื้นที่มีบ่อน้ำ 1 บ่อ มีสระน้ำ 1 สระ นอกจากนี้ยังเลี้ยงวัวพันธุ์บรามันห์แดงด้วย เนื่องจากบิดา-มารดา อายุมากแล้ว ผู้สมัครจึงอยากกลับมาอยู่บ้านดูแลบิดา-มารดา สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อต้องการความรู้และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้มีความรู้ในการทำการเกษตร มาพัฒนาแปลงเกษตรให้เป็นไร่นาส่วนผสม