สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สังคมสหกรณ์เพชรบุรี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:42 น.
 503
UploadImageUploadImage
 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในธุรกิจรวมซื้อ รวมขาย ของสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด ทำการรวบรวมโคขุนคอกรวมปลอดสารเร่งเนื้อแดงสายพันธุ์ชาโรเลส์ของสมาชิก จำนวน 34 ตัว จำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนโคขุนหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการเชื่อมโยงตลาดกับ สกต. ธ.ก.ส.เพชรบุรี ราคาจำหน่ายในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 กิโลกรัมละ 95 บาท น้ำหนักโคขุนรวมทั้งสิ้น 18,845 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,790,275 บาท ต้นทุนที่สมาชิกร่วมลงทุน จำนวน 1,618,913 บาท มีกำไรประมาณ 104,000 บาท
 


UploadImage
 
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบรายงานการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม รวมทั้งการพิจารณาขออนุญาตโอนสิทธิในที่ดินที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และการขออนุญาตแก้ไขผังแปลง การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม การแบ่งในนามเดิม และการรวมแปลง
 
 
UploadImage

 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีนางวันเพ็ญ มั่งศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตรีวัง ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมด้วยส่วนราชการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2562/63

 
UploadImage
 


วันที่ 20 พฤษภาคม 256๓ นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ร่วมกันจัดหาและสมทบเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 7,239 บาท มอบให้จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแบ่งปันน้ำใจช่วยคนไทยยามยากและปันสุขแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี