สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์โคราช ไฟเขียวเงินกู้ 16 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 13:02 น.
 595
UploadImage

 
          นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์ต่าง ๆ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจเพื่อบริการสมาชิก โดยมีนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารชั้นเดียว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
          นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เพื่อให้สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นำไปพัฒนากิจการของสหกรณ์ อาทิ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก (น้ำนมดิบ) ,การจำหน่ายสินสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติเงินกู้ให้กับสหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ 6 สัญญา รวมวงเงิน 16,572,000 บาท ประกอบด้วย
          1.สหกรณ์การเกษตรประชาพัฒนา จำกัด จำนวน 570,000 บาท เพื่อให้สมาชิกกู้ประกอบอาชีพการเกษตร (เลี้ยงหมู ทำนา ทำสวนผัก ทำไร่) ตามโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่4) , 2.สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ปลูกพืช (เกษตรผสมผสาน) เพื่อพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ , 3.สหกรณ์การเกษตรวังไม้แดง จำกัด จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ , 4.สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จำนวน 8,000,000 บาท แบ่งออกดังนี้ เป็นทุนให้สมาชิกกู้ขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารหยาบ ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสหกรณ์ จำนวน 3,000,000 บาท และเป็นทุนให้สมาชิกกู้ซื้อโคนม ตามโครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นการผลิต จำนวน 5,000,000 บาท ,5.สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด จำนวน 3,000,000 บาทเพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก (น้ำนมดิบ)
          สหกรณ์จังหวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังกล่าว จะทำให้กิจการธุรกิจของสหกรณ์เกิดการพัฒนาและสมาชิกได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมนำไปสู่การลดต้นการผลิต หรือการกู้เพื่อนำไปเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพในต้นทุนที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนนอกระบบ อีกทั้งยังสร้างความเชื้อมั่นให้กับสหกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามอุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์ ที่จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage