สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 10:27 น.
 433
UploadImage

การจัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2563  

วันที่ 26  พฤษภาคม   2563   นางสาวไพรินทร์  สุขเล็ก  มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา  ชัยรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ลงพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2563  ณ  ตำบลรังนก  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร โดยได้กำหนดแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ฯ หลัก จำนวน 4 ข้อ  ได้แก่ 1. แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เพิ่มแหล่งน้ำ ทำการเกษตร การสนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูก/โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2. แผนพัฒนาด้านกระบวนการรวมกลุ่ม อาทิ การอบรม ให้ความรู้การรวมกลุ่มและบัญชีครัวเรือนและต้นทุนการผลิต 3. แผนพัฒนาด้านการผลิต อาทิ แปลงเรียนรู้ด้านพืช  ด้านประมง หรือด้านปศุสัตว์ และ 4. แผนพัฒนาด้านตลาด อาทิ อบรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายสินค้า
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage