สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:45 น.
 484


UploadImage
 
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่
2

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้พบปะสมาชิกและกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ณ กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 9 อ.ท่าลี่ จ.เลย ซึ่งนายอภิไท มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และทีมงานได้อธิบายและชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับผู้แทนคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มสมาชิก สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ.เชียงคาน ท่าลี่ ปากชม) ในการนี้ เกษตรกรสมาชิกได้ซักถามข้อมูล จนเป็นที่เข้าใจเพื่อนำไปดำเนินการจัดหาระบบน้ำ พร้อมนี้เกษตรกรสมาชิกขอบคุณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้จัดโครงการฯ นี้มาให้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยแล้ง ทำให้มีระบบน้ำทำการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรต่อไป
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

อรดา เข็มจันทร์ ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย