สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจิตรช่วยตราด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:35 น.
 527
UploadImage
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกระจายสินค้าผลไม้ (เงาะ) ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้  ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์ ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกระจายสินค้าผลไม้ (เงาะ) ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 1,937 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 44,551 บาท เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ส่งผลให้มีการซื้อขายลดน้อยลง และไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผลไม้ในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร หน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้ามารับผลผลิตเพื่อกระจายผลไม้คุณภาพ สู่ผู้บริโภคในจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรในจังหวัดตราด


 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage