สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.กองทัพภาคที่ 3 มอบข้าวสารช่วยสมาชิกสหกรณ์ 9.52 ตัน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:17 น.
 591
 
UploadImage

วันนี้ (26 พ.ค. 63) พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เป็นประธานการมอบข้าวสารช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาสมาชิกสหกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ โดยสหกรณ์ฯ ได้มีมาตรการพักชำระเงินค่าหุ้น พักชำระต้นเงินกู้ และลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก 0.10% เป็นระยะเวลาสามเดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาปัญหาด้านหนี้สิน นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท  เพื่อมอบข้าวสารในโครงการฯ ผ่านผู้แทนหน่วยในสาขาพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิก รวม 8,962 ราย ซึ่งขณะนี้ ได้เริ่มทยอยแจกจ่ายข้าวสารให้แก่สมาชิกบางส่วนแล้ว จำนวน 1,427 คน

รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด กล่าวอีกว่า สำหรับในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้ส่งมอบข้าวสารช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งมอบข้าวสารให้แก่ผู้แทนหน่วยรับไปดำเนินการแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในสังกัด รวม 19 หน่วย จำนวน 952 คน ซึ่งข้าวสารที่นำมาใช้ในโครงการฯ ดังกล่าว สหกรณ์ฯ ได้ประสานงานสั่งซื้อข้าวสารหอมมะลิแท้จากสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด มอบให้แก่สมาชิกคนละ 10 กิโลกรัม ต่อไป


 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
 
วรนุช มีชัย/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก