สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์เมืองพิจิตร 25 05 2563

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:08 น.
 418
UploadImage

 
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เรื่อง โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 13


UploadImage
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางสาวชมพูนิกข์ สิทธิวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายพิทวัส มะรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการและนายพีระพล ดวงมณี นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เรื่องโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 13 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ การประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
 
 


 
ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563


UploadImage

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิจิตร และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 3 เพื่อรับทราบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง และกำหนดแนวทางดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพิจิตร รวมทั้งตรวจสอบ ดูแล และติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปรับปรุงการดำเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 
 
 


 
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2563


UploadImage
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในครั้งนี้ มีสาระสำคัญประกอบด้วย การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง และติดตามผลการจัดการเรื่องร้องเรียน เกณฑ์ประเมินความเข็มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563/2564 การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การจัดชั้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรข้อมูลสะสม 7 เดือน (กันยายน 2562 - มีนาคม 2563) พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ