สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 งัดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากโควิด-19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:42 น.
 621
UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 งัดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากโควิด-19
 
พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายรังสรรค์  แก่นมณี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 
พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด  กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์  ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงได้มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์ ซึ่งมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท  จำนวน 8,962 ราย  โดยจัดพิธีมอบข้าวสารให้แก่ผู้แทนหน่วยนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 89,620 กิโลกรัม รวมมูลค่า 2,778,600 บาท ในเบื้องต้น ได้มอบข้าวสารให้แก่ผู้แทนสมาชิกในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวม 27 หน่วย จำนวน 14,270 กิโลกรัม ส่วนที่สำนักงานสาขา ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสหกรณ์ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดวันรับมอบข้าวสาร ต่อไป
 
พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ  กล่าวอีกว่า  พิธีมอบข้าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครั้งนี้  เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากเดิมที่สหกรณ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาสมาชิก ในการพักชำระเงินค่าหุ้น การพักชำระต้นเงินกู้ และการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก 0.10%  เป็นระยะเวลาสามเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 โดยสมาชิกสหกรณ์สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาในสังกัดด้วยตนเอง สำหรับข้าวสารที่นำมามอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฯ ได้ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
วรนุช  มีชัย/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก