สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญกระจายเงาะโรงเรียนช่วยสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:35 น.
 456

UploadImage
 
 
กระจายเงาะโรงเรียนช่วยสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ กระจายสินค้าผลผลิตผลไม้เงาะโรงเรียนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ที่ประสบปัญหาไม่มีตลาดรองรับ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
 
UploadImage

UploadImage