สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : สหกรณ์เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง หนุนสมาชิกปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมรายได้

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:02 น.
 499
UploadImage
พิษณุโลก : สหกรณ์เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง หนุนสมาชิกปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมรายได้

วันนี้ (25 พ.ค.63) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้ผ่านพ้นปัญหาในช่วงวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของเกษตรกร จึงนำพาความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกร การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ และด้านอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ยังคงเป็นปัญหาหาใหญ่ของเกษตรกรที่รัฐยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สำรวจข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตร และต้องการให้รัฐช่วยสนับสนุนปั้มน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแจ้งความประสงค์ 11 แห่ง เกษตรกรสมาชิก จำนวน 290 ราย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรอย่างเหมาะสมต่อไป

นายธีระยุทธ ธรรมชีวัน รองผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ เห็นว่าพื้นที่ทำการเกษตรของสมาชิกส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตร จำนวน 67 ราย จึงได้ขอรับงบสนับสนุนจากรัฐช่วยสนับสนุนปั้มน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เกษตรกรมีไว้ใช้ทำการเกษตร ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้มีแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร ซึ่งสมาชิกเพาะปลูกได้ผลผลิตดีเฉลี่ย 1,200 -2,000 กิโลกรัม/ไร่ ทำให้มีเงินเหลือพอชำระหนี้และไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน

สำหรับฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 141 ราย พื้นที่เพาะปลูก 2,555 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 2,892,495 กิโลกรัม มูลค่า 16,568,062 บาท ส่วนการส่งเสริมให้สมาชิกเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 ราย พื้นที่ 4,000 ไร่ หากเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิตนี้ สหกรณ์ฯ มีแผนการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกถั่วเหลืองต่อเนื่อง จำนวน 500 ไร่ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้สมาชิกปลูกพืชที่เหมาะสมและมีรายได้ต่อเนื่องต่อไป

ขณะที่ นางอ้อ ไม้กร่าง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เล่าว่า เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง มีลักษณะเป็นดินดอนและอยู่นอกเขตชลประทาน หลังจากที่สหกรณ์ฯ ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามนโยบายของรัฐ และมีตลาดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกโดยตรง จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำนา จำนวน 22 ไร่ หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน โดยใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลมาทำการเกษตร ซึ่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้ระยะเวลา 4 เดือน มีผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัม /ไร่ จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท ความชื้น 28 % สามารถทำการเพาะปลูกได้ปีละ 2 รอบ โดยปลูกถั่วเหลืองสลับกัน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี ซึ่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน จะช่วยประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกได้มาก เพราะเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเข้าแปลงข้าวโพดน้อยลง
 
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก