สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองอุดรธานี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 08:21 น.
 663
UploadImage

ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในเขตตรวจราชการที่ 10-14

UploadImage 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในเขตตรวจราชการที่ 10-14 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และ ติดตามผลการดำเนินงาน ในประเด็น 1.การใช้อำนจนายทะเบียนสหกรณ์ 2.ข้อร้องเรียน ข้อบกพร่อง ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) 5.การจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 6.โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 7.ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต


 
สำรวจแปลงเกษตรกร ผู้เข้าสมัครร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม

UploadImage

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 น.ส.นิตยา สังขทิพย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและคณะ ได้รับมอบหมายจากนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เข้าสำรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ในพื้นที่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 1 ราย คือแปลงนายปวริศร์ สุริยาอรุณโรจน์ อายุ 35 ปี จบปริญญาตรี วิศวเคมีจาก ม.จุฬาฯ ลาออกจากบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ กลับมาอยู่ใกล้ครอบครัวซึ่งมีที่ดินพื้นที่ 22 ไร่ มีที่ทำนา ปลูกไผ่เลี้ยง และไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ประมาณ 10 ไร่ มีสระน้ำขนาดใหญ่ 2 บ่อ ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ มีน้ำใช้เพียงพอเหมาะสำหรับเลี้ยงปลา และใช้ในการเพาะปลูก สนใจเลี้ยงเป็ด และกำลังทดลองปลูกผักไฮโครโปนิกส์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะนำความรู้ด้านการเกษตรหากมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเกษตรผสมผสานจะนำมาพัฒนาเกษตรเพื่อยังชีพ และสนใจการแปรรูปไม้ไผ่และช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่ยังขาดแคลนด้านเงินทุนหมุนเวียน ความรู้ทางการเกษตร จึงมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ และมีความสนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร


 
ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองบุคคลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 

UploadImage

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสมชาติ แจงกลาง ผอ.กสส.5 และนายยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองบุคคลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ผลัดที่ 1 ตั้งเวลา 08.00 - 16.00 น. บริเวณหน้าโรงพยาบาลอเภอโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี