สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์ เมืองพิจิตร 1

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 07:58 น.
 547

UploadImage


 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายกรณีเหตุวาตภัย
ใน อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ


UploadImage

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายกู้เกียรติ รามโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 โดยมีนายเสน่ห์ ก้อนแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด นายสุวิทย์ มั่งมี รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด และฝ่ายจัดการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายกรณีเหตุวาตภัยในอำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ พร้อมทั้งมอบเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท


 
ประชุมใหญ่วิสามัญ
สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด


UploadImage
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายกิตติวัฒน์ เรืองพัชรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร โดยมีประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการ คณะกรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการเลือกตั้งตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด การขายทรัพย์สินของสหกรณ์ และการรับรองการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสำอางค์ วรอภิญญาภรณ์ ประธานบริษัท ทีบีเอส ไรซ์มิลล์ จำกัด  ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
 


 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร (รุ่นที่ 1 )


UploadImage
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร (รุ่นที่ 1) โดยมี ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์ ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก จากบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร รวมทั้งมีการถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ จากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 3 และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 20 คน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 
 


 
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด  มอบข้าวสารให้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด
เพื่อใส่ตู้ปั้นสุข สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด


UploadImage
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์  ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายกฤษฎ์ จารุชาต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยนายจำรัส พรหมอยู่ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด และนายมงคล เที่ยงอยู่ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด ร่วมรับมอบข้าวตราจัสมิน ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง จากนางกนกกร วรอภิญญาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด  เพื่อใส่ตู้ปั้นสุข สหกรณ์การเกษตร เมืองพิจิตร จำกัด “สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ หยิบแต่พอดี” และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ บริเวณด้านหน้าสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด